Лице с намалена подвижност, което получава надбавка за мобилност, има право на специален заем за закупуване и инсталиране на специално  оборудване, ако отговаря на следните принципи:

  Медицинският съвет или медицинският апелативен съвет са установили, че той се нуждае и използва инвалидна количка. Институтът за пътна безопасност е установил, че превозното средство с увреждания е подходящо за него, и също така е решено какво оборудване му е необходимо, за да шофира или да се вози в превозно средство.

  Инвалидът няма право да получи специално оборудване или еднократно плащане за закупуване на оборудване и инсталирането му в съответствие със закона или друг акт. Ако има такова право, той е избрал да получи заем съгласно Споразумението за мобилност.

  Той или неговият настойник или отговарящ на условията за шофиране трябва да е подписал ангажимент, в който, наред с други неща, се задължава да застрахова оборудването в пълната му стойност в деня на монтиране в превозното средство, при условие че превозното средство е притежание на лице с намалена подвижност.

За човек с намалена подвижност  се счита такъв, който отговаря на следните две условия:

1. Пенсионната възраст на жените във връзка с това обезщетение е равна на пенсионна възраст на мъжете. Лицата, които получават помощ за мобилност, преди да навършат пенсионна възраст, могат при определени условия да продължат да получават помощ за мобилност дори след достигане на пенсионна възраст.

2. Медицинската комисия или Медицинската апелативна комисия на Министерството на здравеопазването е установила процента на ограничение на подвижността поради дефекти на краката, съгласно  установения списък с наранявания.

  Националният осигурителен институт одобрява обезщетение за мобилност за двама или повече братя и сестри, живеещи в един и същ апартамент, на всеки от които е определена степен на ограничение на мобилността от 80% или повече, дори ако са на възраст под 3 години).

Източник: https://www.stateaid-bg.org/