Оперативен и финансов лизинг – разликите между тях ще ви позволят да изберете формата на финансиране, която ще бъде най-изгодна за вас и вашата компания в дадена ситуация. Най-често споменаваните разлики между оперативния и финансовия лизинг включват:

    Продължителност на договора – при оперативен лизинг той трябва да бъде по-дълъг от 40% от времето на амортизация на субекта, а при финансов лизинг – договорът трябва да продължи най-малко 12 месеца.

    Амортизация – от страна на лизингодателя при оперативен лизинг и от страна на лизингополучателя при финансов лизинг.

    Данъчни разходи – в случай на оперативен лизинг лизингополучателят включва пълните нетни вноски и първоначалното плащане като разходи, а в случай на финансов лизинг потребителят ще включва само лихвената част от лизинговите вноски и амортизационните такси като данъчни разходи .

    Моментът на плащане на ДДС – при оперативен лизинг ДДС се добавя към лизинговите вноски, а при финансов лизинг се заплаща предварително заедно с първата лизингова вноска.

    Възможност за закупуване на наетия обект – в случай на оперативен лизинг, това зависи от амортизационната норма и срока на падежа, а при финансовия лизинг, заедно с плащането на последната лизингова вноска, лизинговият обект става собственост на потребителя.

Кога си струва да се обмисли изборът на оперативен лизинг?

  Изборът на оперативен лизинг е добра идея, ако очакваният полезен живот на артикула е относително кратък. Всичко това, защото тогава това ще даде по-големи ползи, защото ще бъде възможно да се увеличат текущите оперативни разходи, което от своя страна води до намаляване на данъчната основа на дохода.

  По принцип трябва да помислите за избор на оперативен лизинг, ако искате да финансирате придобиването на нови автомобили. Всичко това, защото те се амортизират за 5 години и с използването на оперативен лизинг, разходите за такова превозно средство могат да бъдат уредени за по-кратко време.

И така, кога трябва да помислите за избор на финансов лизинг?

   Има ситуации, при които да се възползвате от финансовия лизинг е по-добра идея. Трябва да знаете, че оперативният лизинг по отношение на данъка се третира като услуга и подлежи на 23% ставка на ДДС. От друга страна, финансовият лизинг се третира като доставка на стоки и следователно подлежи на ставка, равна на предмета на самия лизинг. Това е важно в случай на такива стоки, които са обект на по-ниска ставка на ДДС – например в размер на преференциални 8%.